วันพฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2563 10:34

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์