วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560 11:21

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมากิจกรรมการทดสอบตลาดพัฒนาการตลาดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนภาคเหนือ กลุ่มกิจกรรมภาคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการค้าและลงทุนกิจกรรมภาคการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ฯ