วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 10:00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคOPOAI 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561