วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 21:39

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมการออกแบบแบรนด์และพัฒนาสินค้าอัตลักษณ ์เชื่องโยงตลาดที่เหมาะสม ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ แผนปฏิบัติราชการกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ 2561