วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 21:46

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference : TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์(OPOAI) ป