วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 16:15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการออกแบบแบรนด์และพัฒนาสินค้าอัตลักษณ ์เชื่องโยงตลาดที่เหมาะสม ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ แผนปฏิบัติราชการกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ 2561