วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2561 10:36

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference : TOR) กิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมและมาตรฐาน IP โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561