วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 09:04

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.

นายดุสิต  จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่       

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน          

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล

และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว

โดยมี นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์