วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 17:09

การจำหน่ายสินค้าตลาดประขารัฐ ประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 07.00 – 14.00 น.

นายดุสิต  จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยนางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐฯ นำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า  ตามโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” และโครงการคาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน  ณ  บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  รวมจำนวน  42  ร้านค้า  46  ล็อค

 

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ซื้อจากภายนอกที่สนับสนุน สินค้าของดีจังหวัดเพชรบูรณ์