folder แผนงาน

Documents

pdf คณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยง

By 31 download

Download (pdf, 511 KB)

คณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยง.pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

By 40 download

Download (pdf, 990 KB)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง63(6เดิอน)_000022.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2563

By 34 download

Download (pdf, 346 KB)

แผนบริหารความเสี่ยง สอจ.พบ ปีงบประมาณ 2563.pdf

pdf แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

By 52 download

Download (pdf, 1.50 MB)

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จ.เพ.pdf

pdf แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

By 58 download

Download (pdf, 80 KB)

แผนปฏิบัติ-แผนใช้จ่าย งบประมาณปี 63 สอจ.พบ.pdf