folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

By 32 download

Download (pdf, 586 KB)

รายงานประเมินความเสี่ยง_000026.pdf

pdf รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

By 30 download

Download (pdf, 946 KB)

รายงานประเมินผล2562 สอจ.เพชรบุรี.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

By 49 download

Download (pdf, 1.36 MB)

รง.วิเคราะห์การจัดซื้อ62_000023.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

By 19 download

Download (pdf, 63 KB)

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 63.pdf