โครงสร้างบุคลากร

 


 

  อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3242 6666 ต่อ 106

  กลุ่มนโนบายและแผนงาน  โทรศัพท์  0 3242 6666 ต่อ 102 หรือ 103

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม    โทรศัพท์  0 3242 6666 ต่อ 104

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม    โทรศัพท์ 0 3242 6666 ต่อ 107