โครงสร้างบุคลากร

 

อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  โทรศัพท์  0 3242 6666 ต่อ 102

กลุ่มนโนบายและแผนงาน  โทรศัพท์  0 3242 6666 ต่อ 103 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม    โทรศัพท์  0 3242 6666 ต่อ 105  หรือ 106

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม    โทรศัพท์ 0 3242 6666 ต่อ 107