ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

1. ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2. เชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับเศรษฐกิจโลก

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

 

1. ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

1. การพัฒนาเมือง การพัฒนาการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 30)

2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร (ร้อยละ 30)

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (ร้อยละ 20)

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม