วิสัยทัศน์

 

 

 “ พัฒนาอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานสากล
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ”