พันธกิจ

1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และอยู่ร่วมกับชุมชนได้

2. จัดทำ เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสาน การพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

4. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม