วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563 17:20

สอจ.ภูเก็ต จัดประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดภูเก็ต (มผช.) ครั้งที่ ภก 38-2/2563