วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563 09:52

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดปราจีนบุรี (ครั้งที่ 3)

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดปราจีนบุรี (ครั้งที่ 3) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง