folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

By 76 download

Download (pdf, 410 KB)

11.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน EB2(7).pdf

pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 71 download

Download (pdf, 1.49 MB)

30.คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน EB20(5).pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By 78 download

Download (pdf, 2.65 MB)

คูมือมาตรฐานประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf