ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวนันทรีวัลย์ วรบุตร นักวิชาการมาตรฐาน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขายของออนไลน์” บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์” ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ นันท์สังข์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

วัน 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.  

          นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  ครั้งที่  2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สนง. สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ปข 13-1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบและรับรองให้จัดทำใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.30 น.             

  นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค หลักสูตร “กฎหมายที่ควรรู้สำหรับการประกอบธุรกิจ” โดยมีนางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน มีผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรม/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ราย ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยายโดย นายศรัณย์วิชญ์ เฮงพระพรหม 

 

หน้าที่ 1 จาก 206