วันพฤหัสบดี, 17 เมษายน 2557 08:00

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Porduct : OPOAI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557