วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2559 00:00

จัดจ้างเหมาออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ และจัดพิมพ์แบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมาออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ และจัดพิมพ์แบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท        (-ห้าแสนบาทถ้วน-)  โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง มีหลักฐานการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรอง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งชื่อเวียนแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่  ๔-๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ณ  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๒๘๕  ถนนปิ่นอนุสรณ์  ตำบลเกาะหลัก  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันศุกร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป