วันพุธ, 12 มิถุนายน 2562 16:46

ขอเชิญประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด 

เรียน  สอจ. 15 จังหวัด (สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา ปทุมธานี และระยอง)

         กยผ.สปอ. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ. เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกัน พร้อมทั้งรับทราบประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมี หน.ผตร.อก. เป็นประธาน ทั้งนี้หนังสือเชิญตัวจริงอยู่ระหว่างดำเนินการ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับตามลิ้งค์ https://bit.ly/31jUtZY  หรือ QR CODE ภาพที่แนบ ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2562

         ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *