วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562 14:26

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ สปอ. ( บันทึกฯ ด่วนที่สุดที่ อก 0204(5)/ว 1834-1835)

เรียน  อสจ.76 จว. / กองต่างๆ ใน สปอ.

ตามที่ สปอ. ได้จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของ สปอ. เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคาร สปอ. ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานระดับกองในสังกัด สปอ. และผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรทั้ง 6 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 และทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ สปอ. โดย กยผ. ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สปอ. จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของ สปอ. นั้น

 

ในการนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สปอ. ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน กยผ.จึงขอสรุปการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน... ระยะที่.. (พ.ศ. ...) (เฉพาะ ศทส.สปอ.)

จัดทำตามแบบฟอร์มที่ สศช. โดย สศช. กำหนดให้ประกาศใช้แผน และนำแผนฯเข้าสู่ระบบ EMENSCR ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยหากนำแผนฯ เข้าสู่ระบบแล้ว ขอให้สำเนาแผนฯ ให้ กยผ.สปอ. ทราบด้วย

2. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของ สปอ.

ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และรายปี พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์ม (ไฟล์ที่แนบ) และจัดส่งให้ กยผ.สปอ. ภายในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562) ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อ กยผ.สปอ. จะได้นำมาจัดทำเป็นแผนฯในภาพรวมของ สปอ. และรายงานต่อ สศช. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

 

 

 ตามบันทึก ที่ อก 0204(5)/ว 1835 ลว. 20 มิ.ย. 62 (เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด)

และ บันทึก ที่ อก 0204(5)/ว 1834 ลว. 20 มิ.ย. 62 (เรียน กองต่างๆ ใน สปอ.)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *