วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562 10:08

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

เรียน   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

 

     สปอ. ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยตามแนบ พร้อมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ตามไฟล์ที่แนบมานี้ เพื่อประกอบการจัดตั้งคำของบประมาณหรือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจหน้าที่

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *