วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 14:14

สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับมอบนโยบาย รวอ. (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

ตามที่ อก. ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับมอบนโยบาย รวอ. (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อก.ชั้น อาคาร สปอ. โดยมี ปกอ. และผู้บริหารระดับสูงของ อก. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย นั้น

ในการนี้ รวอ. ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร อก. รายละเอยดตามแอกสารที่แนบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *