วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 14:11

การรายงานผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เรียน  อสจ. 76 จังหวัด

ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1112/ว 5811 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แจ้งชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อพิจารณาดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ กลุ่ม ป.ย.ป. พิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งหน่วยงานท่านดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่ง สศช. กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบ eMENSCR ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้รายงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562

2. โครงการที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้นำเข้าข้อมูลในส่วน Module 1 ถึง 5 ภายในเดือนธันวาคม 2562 และรายงานผลการดำเนินงาน Module 6 เป็นรายไตรมาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก

 

 

 

กลุ่ม ป.ย.ย. อก. (กยผ.สปอ.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *