วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 09:38

ขอความร่วมมือรายงานรายละเอียดโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก อก.

เรียน อสจ. ทุกจังหวัด

        ตามที่ ได้มีข้อสั่งการจากการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อเชื่อมโยงภารกิจพื้นฐาน (Functional Based) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ. ให้ อสจ. ทุกจังหวัดจัดส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการและงบประมาณทีไ่ด้รับจากหน่วยงานภายนอก อก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ งบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบอื่นๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบูรณาการด้านงบประมาณ ของ อก. 

        อก. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลและรายละเอียดสรุปโครงการพร้อมงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม QR CODE ที่แนบ และจัดส่งให้ กยผ.สปอ. ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *