วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562 10:26

อก 0204(3)/ว 3513 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

       ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว439 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งกําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและ ส่งให้สํานักงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นั้น

ในการนี้ เห็นควรให้หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

 1. คําของบประมาณโครงการงบรายจ่ายอื่น โดยพิจารณาจัดทําโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

2. คําของบดําเนินงาน และคําของบลงทุน

3. หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําของบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม QR Code ที่แนบ

4. การจัดส่งข้อมูล ขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลให้ กยผ.สปอ. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ด้วยอีกทางหนึ่ง

ขอให้หน่วยงานส่งคําของบประมาณให้ กยผ.สปอ. ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในภาพรวมของ อก.

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *