วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562 17:47

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี 2563

ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ อก 0204(5)/ว 1121 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

เรียน    อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยมีกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

1. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด (จัดสรรงบประมาณให้ สอจ. 76 จังหวัด จังหวัดละ 30,000 บาท) 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด (จะจัดสรรงบประมาณให้ สอจ. เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ โดย กยผ. จะแจ้ง สอจ. ทราบต่อไป)

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ กยผ. ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ และจัดส่งแผนฯ ให้ กยผ. รวบรวมภายในเดือนธันวาคม 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *