วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563 13:15

การรายงานผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1112/ว 5811 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แจ้งแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ต่อหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR และกลุ่ม ป.ย.ป. ได้แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานและกำหนดกรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัด อก. ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ของ อก. แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ สศช. กำหนด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่ม ป.ย.ป. ขอแจ้งกรอบระยะเวลาการอนุมัติตามลำดับสายการบังคับบัญชาให้หน่วยงานทราบและดำเนินการในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1. ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 และส่งข้อมูลให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมอนุมัติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

2. การอนุมัติรายงานผลการดำเนินโครงการในลำดับชั้น รปอ. ที่ดูแลแต่ละกลุ่มภารกิจจะเริ่มอนุมัติข้อมูลในระหว่างวันที่ 16 - 23 มกราคม 2563

3. การอนุมัติรายงานผลการดำเนินโครงการในลำดับชั้น ปกอ. จะเริ่มอนุมัติในระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณมาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *