ยุทธศาสตร์

1. การปรับกลไกในการจัดทำและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์

2. การพัฒนางานงบประมาณให้มีประสิทธิผล

3. การพัฒนาระบบบริหารและการบริการ