อำนาจหน้าที่

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

  2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายในด้านต่างๆ และบูรณาการในเชิงนโยบายกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับทั้งภายในและนอกกระทรวง

  3. จัดทำนโยบายและกรอบงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม

  4. จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน  โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม

  5. จัดวางระบบ พัฒนา และประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานในต่างประเทศในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย