วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานนำในการพัฒนาและบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม"