การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุทัย ปิยวนิชพงษ์ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *