การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม”

 

เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2559 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม" พร้อมมอบนโยบาย โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายการปรับโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรมตามกลุ่มภารกิจ 4 กลุ่ม ภายใต้แนวคิด Industry 4.0 รวมทั้งการนำเสนอผลการอภิปราย ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลฟอร์มที่มี *