Print this page

อบรม 3 ภาค การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

          ตามที่ กยผ.สปอ. ได้อบรมชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา นั้น

          ในการนี้ กยผ.สปอ. จึงได้นำไฟล์เอกสารการอบรมฯ ดังแนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สอจ. ได้ศึกษาและนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองยุทธศาสตร์เเละเเผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 0 2202 3938 , 0 2202 3156
โทรสาร : 0 2202 3158-9