folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf 3 การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (18 download)
pdf 30 การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ (20 download)
pdf 31 การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่ (1) (13 download)
pdf 33 การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง (1) (33 download)
pdf 36 การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (25 download)
pdf 39 การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองกรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่ (32 download)
pdf 4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (1) (14 download)
pdf 41 การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่ (95 download)
pdf 42การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (15 download)
pdf 43 การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม (19 download)