folder กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

pdf 1 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร ง 4) ขยายโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (101 download) Popular
pdf 10 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (73 download)
pdf 11 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (64 download)
pdf 12 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) (101 download) Popular
pdf 13 การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก 1) (ส่วนภูมิภาค) (81 download)
pdf 14 การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก 2) (ส่วนภูมิภาค) (70 download)
pdf 15 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (69 download)
pdf 16 การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (78 download)
pdf 18 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค) (73 download)
pdf 19 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค) (74 download)