folder คู่มือแผนผังและคำสั่งการจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf 3 คำสั่งร้องเรียน

By 63 download

Download (pdf, 361 KB)

3.คำสั่งร้องเรียน.PDF

pdf ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

By 65 download

Download (pdf, 262 KB)

ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน.pdf

pdf คู่มือการร้องเรียน

By 65 download

Download (pdf, 370 KB)

คู่มือการร้องเรียนการจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่.pdf

pdf ช่องทางการร้องเรียนสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดระนอง

By 85 download

Download (pdf, 238 KB)

ช่องทางการร้องเรียนสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดระนอง.pdf