folder ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน

Documents

pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

By 70 download

Download (pdf, 313 KB)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf