folder รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

Documents

pdf สรุปผลการประชุมและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

By 65 download

Download (pdf, 294 KB)

สรุปผลการประชุมและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์.pdf