folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Documents

pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Popular

By 180 download

Download (pdf, 644 KB)

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์.pdf