folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf EB 20รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

By 34 download

Download (pdf, 330 KB)

EB 20รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน.pdf

pdf EB14รายงานสรุปผลภาครวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำปี พ ศ 2563 รอบ 6 เดือน

By 50 download

Download (pdf, 20 KB)

EB14รายงานสรุปผลภาครวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน .pdf

pdf EB17 1สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการการป้องกั

By 29 download

Download (pdf, 439 KB)

EB17.1สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการการป้องกั.pdf

EB17 การดำเนินเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

pdf EB2(6.1)รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ ศ 2562

By 40 download

Download (pdf, 140 KB)

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 .pdf

pdf EB4(2)บันทุกรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ ศ 2562

By 23 download

Download (pdf, 140 KB)

EB4(2)บันทุกรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ..2562 .pdf