folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf EB13คำสั้งร้องเรียน

By 46 download

Image EB2(4)หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรืยนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

By 53 download

Download (jpg, 735 KB)

ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุตริตหรือประพฤติมิชอบ.jpg

pdf EB2(5)รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไตรมาสที่ 1-3

By 44 download

Download (pdf, 20 KB)

EB2(5)รายงานสรุปผลภาครวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน.pdf