วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

1.  การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีผลิตภาพสูง แข่งขันได้

2.  การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงในอาเซียน

2.  ส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

3.  เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.  การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

2. พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความ

    เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริการด้านการท่องเที่ยว