วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

พันธกิจและอำนาจหน้าที่

  

     พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดให้มีความสามารถในการแข่งขันและเข้มแข็ง

2. สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนด้านสถานประกอบการเพื่อสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการในชุมชน

3. สร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการให้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

3. จัดทำแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย