วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2558 16:38

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559