วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 09:11

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ต่อเนื่องจากการประมง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

แก้ไขล่าสุด วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563 14:13