วันพุธ, 03 มกราคม 2561 15:21

ตารางแสดงราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แก้ไขล่าสุด วันอังคาร, 09 มกราคม 2561 15:31