วันอังคาร, 09 มกราคม 2561 15:37

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561